Zapytanie ofertowe 5/2024

l

Formularz ofertowy

ZAPYTANIE OFERTOWE - fotowoltaika dla Spółdzielni Socjalnej Iskra

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I przedmiotu zamówienia – Przedmiotem zamówienia jest montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej wytwarzającej energię elektryczną o mocy od 39 do 40 kWp wraz z oprzyrządowaniem oraz niezbędnym okablowaniem, zdolnym do przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej na terenie Spółdzielni Socjalnej Iskra w Sztumskim Polu.

Kategoria ogłoszenia: Roboty budowlane

Kody CPV dotyczące przedmiotu zamówienia:

 • 9 311 200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 • 9 332 000-5 Instalacje słoneczne
 • 45 311 200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 • 45 315 600-4 Instalacje niskiego napięcia
 • 45 315 300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
 • 45 311 100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
 • 45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
 • 45 232 221-7 Podstacje transformatorowe

 • 45 317 200-4 Instalowanie transformatorów elektrycznych

  Adres inwestycji: 82-400 Sztum, ul. Łąkowa 19, Sztumskie Pole zlokalizowany w powiecie sztumskim.

  Montaż: na dachu metodą inwazyjną.

  Na przedmiot zamówienia składają się:

  a) badanie statyki dachu

  b) wykonanie i uzgodnienie projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej (2 egzemplarze w wersji tradycyjnej papierowej w formacie A4) zawierającego: o przedmiot opracowania (opis), analizę techniczną: 

  • dobór, moc, ilość, produkcja energii, stringi, plan rozmieszczenia modułów
  • dobór falownika,
  • dobór konstrukcji wsporczej,
  • rozrysowanie tras kablowych,
  • projekt uzgodniony z konstruktorem pod względem dociążenia dachu,
  • karty produktowe, w tym:

  – zakres niezbędnych zmian koniecznych do prawidłowego funkcjonowania istniejącej instalacji odgromowej obiektu wraz z analizą ryzyka oraz obliczeniem wymaganych odstępów izolacyjnych tak, aby spełniała ona wymagania aktualnie obowiązujących norm PN-EN 62305,

  • projekt zatwierdzony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż.

   c) dostawa i montaż falowników;

  d) dostawa i montaż instalacji kablowej łącznie z wykopami;

  e) dostawa i montaż konstrukcji (stelażu) pod moduły fotowoltaiczne; ciężar i rozmieszczenie balastu muszą być dobrane z uwzględnieniem obciążenia śniegiem i wiatrem;

   e) dostawa i montaż paneli / układów fotowoltaicznych na dachach we wskazanych lokalizacjach budynków funkcjonalnych objętych projektem wykonawczym;

  f) dostawa i montaż układów zabezpieczeń DC oraz AC;

  g) pomiary kontrolne, próby wydajności instalacji, oraz uruchomienie i regulacja instalacji PN-EN 62446;

  f) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji i obsługi wykonanych instalacji fotowoltaicznych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi, użytkowania (zawierającej m.in. zalecenia bieżącej konserwacji) i ich przekazanie użytkownikom oraz sporządzenie protokołu obejmującego zakres szkolenia oraz uzyskanie oświadczeń od użytkowników o dokonanym szkoleniu; Szkolenie winno odbyć się na terenie obiektu Zamawiającego, w dni powszednie,

  g) przygotowanie zawiadomienia o wykonanej instalacji do Państwowej Straży Pożarnej;

   h) wyłącznik przeciwpożarowy;

   i) sprawdzenie poprawności pracy systemu fotowoltaicznego;

  j) wpięcie instalacji w istniejący system energetyczny w obiektach funkcjonalnych i uruchomienie techniczne i wykonanie wszystkich niezbędnych dołów na przewody;

  k) wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej – (2 egz. Forma A4, w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD/DVD szt. 1 z możliwością otworzenia w formacie PDF zawierającej w szczególności: 

  • miejsce i datę instalacji , informacje zamieszczone w projekcie wykonawczym;
  • karty katalogowe, atesty, deklaracje podzespołów
  • procedurę weryfikacji poprawności działania systemu,
  • procedurę postępowania w przypadku awarii,
  • plan przeglądów wraz z datą następnego przeglądu,
  • instrukcję eksploatacji i konserwacji systemu,
  • raporty z badań i pomiarów przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62446:2016 w tym:

  – badanie ciągłości uziemień i ekwipotencjalnych połączeń wyrównawczych, ii. test polaryzacji obwodów DC,

  – badanie napięcia obwodu otwartego VOC,

  – badanie natężenia prądu obwodu zwartego ISC, v. badanie rezystancji izolacji obwodów DC,

  – badanie charakterystyki prądowo-napięciowej łańcuchów modułów fotowoltaicznych,

  – badania kamerą termowizyjną połączeń elektrycznych, modułów fotowoltaicznych, puszek przyłączeniowych itp.

  l) wykonanie pomiaru wytwarzanej energii elektrycznej;

  m) wykonanie prac pomocniczych budowlanych obejmujących m.in.: przebicia, wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, wykonanie przepustów w miejscach przejść instalacyjnych tras kablowych przez ściany, lub inne przeszkody przez przegrody budowlane, uszczelnienie przepustów w tym zachowanie stref pożarowych, wykonanie prac porządkowych (np. malowanie, tynkowanie) mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego;

  n) podłączenie instalacji fotowoltaicznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia mikroinstalacji w imieniu użytkownika do sieci dystrybucyjnej ,

  o) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji;

  p) zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego; w okresie gwarancji Zamawiający wymaga prowadzenia serwisu przez Wykonawcę .

  Planowany termin realizacji – czerwiec – sierpień 2024

  Wymagania:

  • Z niniejszego postępowania zostaną wykluczeni Oferenci , którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

  Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  – posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

  – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika,

   – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

  – prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

  • Oferent zobowiązany jest podać ceny netto oraz brutto
  • Oferent musi posiadać polisę ubezpieczenia OC swojej działalności gospodarczej na kwotę 200 000 pln
  • Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w stosowanych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub też sytuacji finansowej czy ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
  • Zamawiający powiadomi i podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę i spełnia wszystkie kryteria.

  Termin związania z ofertą 30 dni.

  Zamawiający wymaga wizji lokalnej

  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

  Do formularza ofertowego wykonawca zobowiązany jest przedstawić parafowany wzór umowy.

  Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Jakub Gossa
  email: KONTAKT@SPOLDZIELNIAISKRA.PL
  nr tel. 504 025 326

  Ofertę należy złożyć (wypełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania) w terminie do dnia 12.06.2024 r. do godz. 16:00.

  Oferta powinna zostać dostarczona osobiście lub za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych na adres siedziby biura Zamawiającego: Spółdzielnia socjalna „Iskra”, ul. Łąkowa 19, Sztumskie Pole, 82-400 Sztum, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na montaż instalacji fotowoltaicznej”

  Dopuszcza się złożenie oferty w wersji elektronicznej (podpisanej profilem zaufanym) na adres email:  KONTAKT@SPOLDZIELNIAISKRA.PL w tytule Oferta na montaż fotowoltaicznej decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

   

  Skontaktuj się z nami

  Spółdzielnia Socjalna ISKRA

  Napisz do nas