„Siła Współpracy - rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”

w ramach Osi Priorytetowej 6 „Integracja”, Działanie 6.2. „Usługi społeczne”, Poddziałanie 6.2.2 „Rozwój usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Beneficjent, Partner wiodący: Miasto i Gmina Sztum

Partner:
– Spółdzielnia socjalna „Iskra”
– Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”

Przedmiot projektu:
Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin.

GRUPA DOCELOWA: 74 osoby (38K,36M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny zamieszkujących obszar Miasta i Gminy Sztum (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego), w tym:
*rodziny: 36 os(10 rodziców, 26 dzieci),
*seniorzy: 16os(8K,8M) w wieku 60+,
*osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie: 22os (11K,11M).

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA:
*objęcie 36 os. usługami społecznymi w ramach wsparcia dla rodzin,
*objęcie 38 os. usługami społecznymi w ramach wsparcia dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

CHARAKTERYSTYKA WSPARCIA:
1.Wsparcie Rodzin (36os),
2.Wsparcie Seniorów (16os),
3.Wsparcie os z niepełnosprawnościami (22os.).

Cel główny projektu:
Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na obszarze Miasta i Gminy Sztum dla 74 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin z obszaru Miasta i Gminy Sztum.

Cele szczegółowe
Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

Planowane efekty
Projekt zakłada, że w wyniku jego realizacji:
– Liczba wspartych w Programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 20,
– Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 9,
– Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – 6.

Wartość projektu: 1 313 971,20 zł
Wydatki kwalifikowane: 1 313 971,20 zł
Poziom dofinansowanie: 95 %
Dofinansowanie z UE: 1 248 272,64 zł
Wkład własny: 65 698,56 zł
Termin realizacji: XII.2020 r. – I.2023 r.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – rozwój usług społecznych w gminie Sztum

Projekt 6.2.2.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – rozwój usług społecznych w gminie Sztum”  współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin zamieszkujących obszar Miasta i Gminy Sztum.

RODZINOM oferujemy wsparcie w formie m.in. punktu konsultacyjnego, warsztatów dla rodziców, asystenta rodziny, rodziny wspierającej, kolonii dla dzieci.
SENIOROM oferujemy wsparcie w formie m.in. punktu konsultacyjnego, usług opiekuńczych i telemedycznych oraz nowych miejsc w Dziennym Ośrodku Wsparcia.
OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI oferujemy wsparcie w formie m.in. punktu konsultacyjnego, specjalistycznych usług opiekuńczych, asystenta osoby niepełnosprawnej czy szkoleń dla opiekunów

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DOSTĘPNE SĄ:

w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39 oraz na stronie internetowej www.mgopssztum.pl

w siedzibie Spółdzielni Socjalnej Iskra, ul. Łąkowa 19, Sztumskie Pole oraz na stronie internetowej www.spoldzielniaiskra.pl

w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”, ul. Reja 12 oraz na stronie internetowej www.darsztum.pl

UWAGA! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Skontaktuj się z nami

Spółdzielnia Socjalna ISKRA

Napisz do nas