O Spółdzielni

Nasz zespół to ludzie, a ludzie to wartości

Wizja

Spółdzielnię Socjalną Iskra tworzą ludzie połączeni pasją i misją niesiania pomocy innym. Nasze przedsiębiorstwo społeczne powstało przy rodzinnej stadninie koni i od momentu założenia jest miejscem przyjaznego środowiska pracy, dającego możliwości zatrudnienia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem Spółdzielni jest również realizacja projektów społecznych w partnerstwie międzysektorowym oraz propagowanie idei wolontariatu. Członkowie naszej spółdzielni swoją pracą i zaangażowaniem wspierają osoby niepełnosprawne, dla których prowadzone są m.in. zajęcia z hipoterapii, warsztaty dla dzieci i młodzieży, szkolenie kadr. Pomagając, realizujemy swoje cele statutowe oraz nabywamy wiedzę i doświadczenia, którymi chcemy dzielić się z innymi.

Jesteśmy

  • współautorem modelu readaptacyjnego dla osób skazanych “Ekonomia ku Wolności”
  • organizatorem ogólnopolskiego wernisażu artystycznego “Galopem do Wolności” w Europejskim Centrum Solidarności
  • realizatorem oraz partnerem wielu projektów i zadań publicznych o szczeblu regionalnym, wojewódzkim i krajowym, m.in.:
    – „Staże dla klientów Ośrodków Pomocy Społecznej, osób z niepełnosprawnościami oraz dla nowych uczestników KIS”,
    – „Warsztaty przedsiębiorczości i ekonomii społecznej”, „Aktywnie w siodle”, „Koń – radość i szczęście dla każdego”

Misja

WSPIERAMY
Przywracamy na rynek pracy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby o niskiej zatrudnialności oraz umożliwiamy osobom bezrobotnym aktywizację zawodową.
EDUKUJEMY
Prowadzimy działalność oświatową na rzecz środowiska lokalnego oraz osób i instytucji prowadzących, bądź planujących prowadzenie przedsiębiorstw społecznych.
UWRAŻLIWIAMY
Uczymy tworzenia więzi międzyludzkich i wrażliwości społecznej, a także przybierania ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania.
POSZERZAMY HORYZONTY
Pokazujemy, że idea spółdzielczości to idealny pomysł na samorealizację oraz łączenie celów społecznych i bizne-sowych.

Władze Spółdzielni

Władze Spółdzielni

Katarzyna Gossa

Prezes Spółdzielni

Jakub Gossa

Viceprezes Spółdzielni

Natalia Ciosek

Członek Spółdzielni

Magdalena Block

Członek Spółdzielni

Edyta Domarecka

Członek Spółdzielni

Siedziba

Spółdzielnia Socjalna ISKRA
Ul. Łąkowa 19
82-400 Sztumskie Pole

NIP 579-225-38-99

w

Skontaktuj się z nami

TEL. 504 025 326
E-MAIL: kontakt@stajniaiskra.pl

Nr konta

08 1160 2202 0000 0003 4264 0744

Statut Spółdzielni